Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

20 stycznia 2019 18:00
KUBA JURZYK

Kup bilet online

Kalendarium

Projekt "Ciurlionis w labiryncie miasta" dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego poszukuje kandydata/kandydatki na stanowisko GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

 

Miejsce pracy:
ul. Fabryczna 2
05 – 270 Marki

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Prowadzenie rachunkowości jednostki.

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

3. Dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.

4. Kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu.

5. Składanie podpisu na dokumentach stwierdzających dokonanie czynności prawnych mogących spowodować zobowiązania pieniężne jednostki.

6. Analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki.

7. Opracowanie zasad sporządzania, przyjmowania, obiegu i przechowywania dokumentów finansowych.

8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości.

9. Współdziałanie z bankiem i organami skarbowymi.

10. Prowadzenie księgowości Mareckiego Ośrodka Kultury.

11. Przygotowywanie projektów planów finansowych w/w jednostki, a także zmian w ciągu roku budżetowego.

12. Sporządzanie sprawozdawczości i bilansu w/w jednostki.

13. Obsługa finansowa zobowiązań i należności.

14. Dekretacja wyciągów bankowych, raportów kasowych i sporządzanie wewnętrznej dokumentacji księgowej.

15. Prowadzenie księgi głównej i analitycznej.

16. Prowadzenie ewidencji kosztów.

17. Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych.

18. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia MOK.

19. Organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.

20. Realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami.

21. Wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonego.

 

Wymagania niezbędne:

1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych:

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 lata praktyki w księgowości,

b) ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6 lat praktyki w księgowości,

c) potwierdzenie wpisu do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

2. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

3. Nieposzlakowana opinia.

4. Obywatelstwo polskie.

5. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

6. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie.

7. Preferowane 3 letnie doświadczenie w pracy w księgowości jednostek finansów publicznych.

 

Wymagania dodatkowe:

1. Znajomość ustawy o rachunkowości.

2. Znajomość ustawy o finansach publicznych.

3. Znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

4. Znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej.

5. Znajomość przepisów samorządowych.

6. Znajomość przepisów podatkowych.

7. Znajomość przepisów płacowych.

8. Znajomość przepisów ZUS.

9. Znajomość ustawy o zamówieniach publicznych.

10. Znajomość obsługi programów komputerowych, w tym finansowo-księgowych (np. Płatnik, Vulcan).

11. Znajomość rozliczania projektów unijnych.

12. Umiejętność pracy w zespole.

13. Dyspozycyjność, rzetelność, odpowiedzialność.

 

 

Oferujemy:

1. Stabilne zatrudnienie.

2. Umowę o pracę.

3. Możliwość rozwoju osobistego.

4. Dogodne godziny pracy.

5. Miłą atmosferę.

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie aplikacji do dnia 6 kwietnia 2018 roku osobiście, za pośrednictwem poczty polskiej lub mailowo.

 

Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2, 05 – 270 Marki,

mail: mokmarki@mokmarki.pl

Tel: (22) 781 14 06

 

W aplikacji prosimy zawrzeć sformułowanie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)”.

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem