Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

Kalendarium

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt e-Labirynt Miasta

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Projekt „Wenecja Marek” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Niepodległa

Biuletyn Informacji Publicznej

Facebook

Dotyczy: zamówienia na wykonanie i dostawę usług drukarskich

I. ZAMAWIAJĄCY

Marecki Ośrodek Kultury

im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2

05 – 270 Marki

NIP: 125 05 83 960

REGON: 001100809

     Telefon: (22) 781 14 06.

 

II. PRZEDMIOT ZAPYTANIA

 1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie i dostawa usług drukarskich zgodnie z obowiązującymi normami w Mareckim Ośrodku Kultury i dotyczy zleceń na druk:
  • plakatów
  • zaproszeń
  • banerów
  • gazety

2.  W celu realizacji zamówienia każdorazowo Zamawiający prześle Wykonawcy drogą mailową projekt oraz określi wymiary i ilość zlecenia.

3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

 

III. TERMIN WYKONANIA ZLECENIA

 1. Zlecenia będą dokonywane cyklicznie w okresie od marca do grudnia 2020 r.

 

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 1. Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/02/2020.
 2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

 

 1. Oferta powinna zawierać:
  • imię, nazwisko, firmę, nazwę i dokładny adres Wykonawcy, datę sporządzenia oferty,
  • własnoręczny podpis wykonawcy bądź osób mających prawo zaciągać zobowiązania

w jego imieniu.

 

V.   OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

       Jolanta Sowińska, tel. (22) 781 14 06, e-mail: mokmarki@mokmarki.pl

 

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.  Ofertę można składać:

 • osobiście lub przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera na adres:

MARECKI OŚRODEK KULTURY

im. Tadeusza Lużyńskiego

ul. Fabryczna 2

05 – 270 Marki

 • w nieprzekraczalnym terminie do  16 marca 2020 r., do godz. 12:00
 • Koperta powinna być oznaczona:

Oferta na wykonanie i dostawę usług drukarskich
dla Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego

 

 1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 17 marca 2020 roku w siedzibie Mareckiego Ośrodka Kultury.

5. Przed upływem terminu składania ofert, Oferent ma prawo zmienić lub wycofać swoją ofertę.

6.  W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. OCENA OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium:

            1 - Cena 75 %

2 - Termin 25 %

 

VIII. ZAŁĄCZNIK

            Wzór formularza ofertowego.

 

 

Do pobrania: zapytanie ofertowe

Do pobrania: załącznik (formularz)

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem