Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

Kalendarium

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt e-Labirynt Miasta

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Projekt „Wenecja Marek” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Niepodległa

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacz MIGAM
 
 
Facebook

wykonaniu, jak najlepszego autorskiego zdjęcia widoku ze swojego okna i przesłaniu go na adres widokzokna@mokmarki.pl podając współrzędne miejsca, z którego zostało zrobione.

WIDOK Z OKNA

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
W RAMACH PROJEKTU E-LABIRYNTMIASTA

§ 1. Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa cele, czas trwania oraz warunki udziału w konkursie WIDOK Z OKNA.

2. Organizatorem konkursu jest Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego z siedzibą w Markach, ul. Fabryczna 2.

3.  Konkurs organizowany jest w ramach projektu e-labirynmiasta.pl dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura w sieci”.

4.    Celem konkursu jest:

·     promowanie miasta Marki,

·     prezentacja umiejętności fotograficznych mieszkańców Marek,

·     zwrócenie uwagi na otaczające nas piękno,

·     rozwijanie wrażliwości artystycznej,

·     stworzenie quizu internetowego pn. Widok z okna

·     stworzenie bazy ciekawych miejsc w Markach,

·     inspirowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

5. Konkurs odbędzie się w dniach 1 sierpnia – 30 września 2020r.

6. Adresatami konkursu są amatorzy fotografii.

7. Konkurs polega na wykonaniu, jak najlepszego autorskiego zdjęcia widoku ze swojego okna i przesłaniu go na adres widokzokna@mokmarki.pl podając współrzędne miejsca, z którego zostało zrobione.

8. Organizator opublikuje bezterminowo i nieodpłatnie zdjęcia na stronie e-labiryntmiasta.pl.

9. Zdjęcia zostaną ocenione przez jury konkursu, które będzie zwracając uwagę na:

·      estetyka i efekt wizualny,

·      umiejętności wykonawcy,

·      kompozycję zdjęcia,

·      ogólne wrażenie artystyczne.

10. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w konkursie osobę, której zgłoszenie, nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.

11. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu zamieszonym pod adresem www.mokmarki.pl.

12.  Każdy uczestnik konkursu musi wypełnić i podpisać oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do przeprowadzenia konkursu.

13. Jeśli uczestnikiem konkursu jest osoba niepełnoletnia opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania oświadczenia, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do przeprowadzenia konkursu.

14. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

15. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

16. W konkursie są przewidziane są nagrody.

17. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

18. Prace uczestników konkursu zostaną opublikowane na stronie e-labiryntmiasta.pl.


§ 3. Dane Osobowe


19. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia, w którym uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz opublikowanie jego pracy konkursowej na stronie e-labirynmiasta.pl zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE z 4.05.2016) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki, zwanego dalej MOK. Szczegółowe informacje na temat ochrony przetwarza Pani/Pana danych można uzyskać w siedzibie Administratora, tel. 22 781 14 06, email: mokmarki@mokmarki.pl oraz w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.mokmarki.pl.

20. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody.


§ 4. Postanowienia końcowe


21. Regulamin dostępny jest pod adresem www.mokmarki.pl.

22. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora, tj. www.mokmarki.pl.

24. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem