Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

29 września 2021 10:00
ZAJĘCIA TANECZNE

Kalendarium

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt e-Labirynt Miasta

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Projekt „Wenecja Marek” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Niepodległa

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacz MIGAM
 
 
Facebook

Zapraszamy dzieci do udziału w konkursie wokalnym

MELODIA DYZIA 2021

REGULAMIN KONKURSU WOKALNEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa cele, czas trwania oraz warunki udziału w konkursie MELODIA DYZIA 2021.

2. Organizatorem konkursu jest Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
z siedzibą w Markach, ul. Fabryczna 2.

3. Celem konkursu jest:

·      popularyzacja poezji dziecięcej,

·      zapoznanie z twórczością polskich autorów,

·      prezentacja umiejętności wokalnych i interpretacji młodych wykonawców,

·      promowanie kultury żywego słowa,

·      inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4. Konkurs odbędzie się w dniach 25 maja – 15 czerwca 2021 roku.

5. Adresatami konkursu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a także siedmiolatki pod warunkiem uczęszczania do przedszkola.

6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

7. Konkurs polega na wybraniu wspólnie z dzieckiem jednej dowolnej piosenki, nauczeniu się jej przez dziecko na pamięć, wypełnienie karty zgłoszeniowej i dostarczenie jej do Mareckiego Ośrodka Kultury do dnia 11 czerwca oraz zaprezentowanie przez dziecko interpretacji piosenki w dniu 15 czerwca na scenie Mareckiego Ośrodka Kultury. 

8. Zwycięska prezentacja zostanie wybrana przez Komisję, powołaną przez Organizatora. Jury będzie oceniać wykonawców, zwracając uwagę na:

·      dobór utworu,

·      umiejętności wykonawcy,

·      interpretację piosenki,

·      kulturę słowa,

·      ogólne wrażenie artystyczne.

9. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w konkursie osobę, której zgłoszenie,
nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.

10. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu zamieszonym pod adresem www.mokmarki.pl.

11. Opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania oświadczenia,
w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku osoby niepełnoletniej. Formularz zgody należy wypełnić, ewentualnie przepisać odręcznie, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i dodać do formularza zgłoszeniowego.

12. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w konkursie na zasadach określonych
w Regulaminie.

13. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

1. W konkursie są przewidziane są nagrody rzeczowe.

2. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w Koncercie Galowym konkursu Melodie Dyzia 2021 w Mareckim Ośrodku Kultury. O terminie wydarzenia poinformujemy najpóźniej 2 tygodnie wcześniej.

§ 3. Dane Osobowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest złożenie oświadczenia, w którym uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku na stronie Organizatora zgodnie
z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE z 4.05.2016) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego, ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki, zwanego dalej MOK. Szczegółowe informacje na temat ochrony przetwarza Pani/Pana danych można uzyskać
w siedzibie Administratora, tel. 22 781 14 06, email: mokmarki@mokmarki.pl oraz w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.mokmarki.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody.

§ 4. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.mokmarki.pl.

2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych
i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników
i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora, tj. www.mokmarki.pl.

4. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

Do pobrania: karta zgłoszenia

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem