Marecki Ośrodek Kultury
im. Tadeusza Lużyńskiego

Najbliższe wydarzenie

1 listopada 2021 11:00
DZIEŃ DOBRY MOK – WSPOMNIENIA…

Kalendarium

projekt Kurtyna Čiurlionisa

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura - Interwencje 2020

projekt e-Labirynt Miasta

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Kultura w Sieci

Projekt „Wenecja Marek” dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Niepodległa

Biuletyn Informacji Publicznej

Tłumacz MIGAM
 
 
Facebook

Jak wziąć udział w konkursie Dyzio Marzyciel  

DZIECKO:

·       nauczyć się na pamięć ulubionego wiersza

·       wziąć udział w sesji nagraniowej

·       sprawdzić, czy film został wysłany

·       obejrzeć swoje nagranie na stronie www.wirtualnymok

·       przyjść do MOK-u na KONCERT GALOWY

DOROSŁY:

·       znaleźć w domowej biblioteczce lub internecie wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy

·       przeczytać wiersze dziecku

·       pozwolić dziecku dokonać wyboru

·       zrobić próby

·       przygotować kostium

·       nagrać film

·       wypełnić formularz zgłoszeniowy ze zgody na przetwarzanie danych oraz publikację wizerunku

·       przesłać film

·       przyjść do MOKu na koncert galowy konkursu

Do pobrania: wzór zgody na publikację wizerunku

Dyzio Marzyciel

 


łamigłówki dla dzieci do konkursu Dyzio Marzyciel

 

 

instrukcja: jak wrzucać filmy na youtube

 

DYZIO MARZYCIEL 2020

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO DLA PRZEDSZKOLAKÓW

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa cele, czas trwania oraz warunki udziału w konkursie DYZIO MARZYCIEL 2020.

2. Organizatorem konkursu jest Marecki Ośrodek Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego
z siedzibą w Markach, ul. Fabryczna 2.

3. Celem konkursu jest:

·      popularyzacja poezji dziecięcej,

·      zapoznanie z twórczością Juliana Tuwima i Jana Brzechwy,

·      prezentacja umiejętności recytatorskich i interpretacji młodych wykonawców,

·      promowanie kultury żywego słowa,

·      inspirowanie młodego pokolenia do aktywnego uczestnictwa w kulturze.

4. Konkurs odbędzie się w dniach 30 kwietnia – 21 maja 2020 roku na stronie www.mokmarki.pl/wirtualny-mok

5. Adresatami konkursu są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a także siedmiolatki pod warunkiem uczęszczania do przedszkola.

6. Konkurs ma charakter jednoetapowy.

7. Konkurs polega na wybraniu wspólnie z dzieckiem jednego z wierszy Juliana Tuwima lub Jana Brzechwy, nauczeniu się przez dziecko tego wiersza na pamięć, nagranie przez rodzica/ opiekuna prawnego filmu dziecka, recytującego wiersz i przesłanie go przez formularz na stronie www.mokmarki.pl/dyzio. Film powinien być umieszczony na serwisie youtube lub facebook, albo wgrany przez wetransfer.

 

8. Organizator opublikuje nagrania nadesłane za pomocą formularza zgłoszeniowego na stronie www.mokmarki.pl/wirtualny-mok.

9. Zwycięska prezentacja zostanie wybrana przez Komisję, powołaną przez Organizatora. Jury w składzie: Paweł Pniewski, Jarosław Jaździk i Antonina Van Dessel będzie oceniać nadesłane nagrania, zwracając uwagę na:

·      dobór utworu,

·      umiejętności wykonawcy,

·      interpretację tekstu,

·      kulturę słowa,

·      ogólne wrażenie artystyczne.

10. Organizator ma prawo wykluczyć z udziału w konkursie osobę, której zgłoszenie,
nie spełnia wymogów określonych niniejszym Regulaminem.

11. Przed dokonaniem zgłoszenia Uczestnik powinien zapoznać się z treścią regulaminu zamieszonym pod adresem www.mokmarki.pl/wirtualny-mok.

12. Opiekun prawny uczestnika jest zobowiązany do wypełnienia i podpisania oświadczenia, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikację wizerunku osoby niepełnoletniej. Formularz zgody należy wypełnić, ewentualnie przepisać odręcznie, podpisać, zeskanować lub zrobić zdjęcie i dodać do formularza zgłoszeniowego.

13. Dokonanie zgłoszenia oznacza chęć wzięcia udziału w konkursie na zasadach określonych w Regulaminie.

14. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

§ 2. Zwycięzcy i nagrody.

1. W konkursie są przewidziane są nagrody rzeczowe.

2. Uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym prawa do żądania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

3. Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni na stronie www.mokmarki.pl/wirtualny-mok.

4. Uczestnicy zostaną zaproszeni do udziału w Koncercie Galowym konkursu Dyzio Marzyciel w Mareckim Ośrodku Kultury. O terminie wydarzenia poinformujemy najpóźniej 2 tygodnie wcześniej.


§ 3. Dane Osobowe


1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest złożenie oświadczenia, w którym uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych oraz opublikowanie wizerunku na stronie Organizatora zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE z 4.05.2016) Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Dyrektor Mareckiego Ośrodka Kultury im. Tadeusza Lużyńskiego,
ul. Fabryczna 2, 05-270 Marki, zwanego dalej MOK. Szczegółowe informacje na temat ochrony przetwarza Pani/Pana danych można uzyskać w siedzibie Administratora, tel. 22 781 14 06, email: mokmarki@mokmarki.pl oraz w klauzuli informacyjnej na stronie internetowej www.mokmarki.pl.

2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przeprowadzenia konkursu, jego rozstrzygnięcia i wręczenia nagrody.


§ 4. Postanowienia końcowe


1. Regulamin dostępny jest pod adresem www.mokmarki.pl/wirtualny-mok.

2. Wszelkie informacje o konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy, natomiast zakres uprawnień Uczestników i Organizatora regulowany i oceniany jest na podstawie zapisów niniejszego Regulaminu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przedmiotowego Regulaminu. Wszelkie zmiany oraz informacje dot. Konkursu publikowane będą na stronie internetowej Organizatora, tj. www.mokmarki.pl oraz www.mokmarki.pl/wirtualny-mok

4. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji rozstrzyga Organizator.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Ten serwis używa plików cookies do potrzeb zbierania danych statystycznych.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem